Privacybeleid

Privacyverklaring
In het algemeen geldt dat u de website Richtlijn Demontage Liften op het internet kunt bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent en zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken.

Er zijn echter situaties waarin wij gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld om met u te corresponderen. We kunnen deze gegevens aanvullen om een betere service te kunnen verlenen.

Misbruik
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of (een poging tot) oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of gebruikersaccounts voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Tevens kunnen wij besluiten aangifte te doen bij de politie.

Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden. Richtlijn Demontage Liften stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.