10. Demontagebeoordeling

Om een goede opdracht uit te kunnen geven is het van belang om vooraf te bepalen wat de status van de te demonteren lift is. Dit is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vanuit het Arbobesluit (V&G-ontwerpfase).
Tijdens een demontagebeoordeling is het niet alleen van belang dat de technische staat van de lift wordt beoordeeld maar ook de randvoorwaarden om de lift op een veilige wijze te kunnen demonteren en aan te geven welke mogelijke risico’s voor of door de omgeving aanwezig zijn. Het liftdemontageplan moet aangevuld worden met de maatregelen om de risico’s, die uit de beoordeling naar voren zijn gekomen te beheersen. Aandachtspunten voor een demontagebeoordeling zijn opgenomen in bijlage 3.