6. Selectie opdrachtnemers

Het veilig uitvoeren van een liftdemontage valt of staat met de selectie van een geschikte opdrachtnemer op basis van de juiste informatie. In het selectieproces mag van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer worden verwacht dat zij project specifieke informatie hebben of stellen. Van de opdrachtgever mag worden verwacht dat:

  • de benodigde specifieke liftinformatie beschikbaar wordt gesteld;
  • de beschikbare tijd aangegeven wordt;
  • welke omgevingsfactoren van invloed zijn op de liftdemontage.

Opdrachtgevers en hoofdaannemers moeten zich ervan vergewissen dat alle opdrachtnemers die worden geselecteerd om dit soort werk te doen, competent zijn en voldoende middelen hebben om het werk veilig uit te voeren. Degenen die veiligheid en gezondheid op het project coördineren (V&G-coördinatie) moeten er ook voor zorgen dat er samenwerking is tussen partijen die gelijktijdig of achtereenvolgend aan hetzelfde project werken.

Van de opdrachtnemer mag worden verwacht dat:

  1. relevante referenties van al eerder met succes uitgevoerde werkzaamheden worden aangeleverd. Relevant in de zin van omvang werk en grootte van de risico’s;
  2. een passende offerte wordt opgesteld rekening houdend met de beschikbaar gestelde specifieke liftinformatie en de uitgangspunten zoals beschreven in deze richtlijn;
  3. in de offerte dient een globale beschrijving van de beoogde demontage volgorde aangeleverd te worden.