8. Toezicht

De wijze van toezicht wordt bij de demontagebeoordeling op basis van gesignaleerde risico’s en omgevingsfactoren ingeschat en maakt als advies onderdeel uit van de liftdemontagebeoordeling.

Voor aanvang van ieder project moet een definitieve wijze van toezicht wordt vastgesteld. De wijze en frequentie van toezicht is mede afhankelijk van de aanwezige risico’s als gevolg van onder andere:

 • de staat en/of complexiteit van de liftinstallatie;
 • de gehanteerde werkmethode;
 • de deskundigheid van de medewerkers;
 • de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • de te gebruiken arbeidsmiddelen;
 • omgevingsfactoren.

Mede op basis van de geïnventariseerde risico’s wordt een categorie van toezicht vastgesteld. Er zijn drie categorieën van toezicht, te weten:

Categorie Risico Toezicht
Categorie 1
 • Alle gegevens van de liftinstallatie en aanverwante installaties zijn bekend.
 • Veiligheidsvoorzieningen van liftinstallatie zijn in bedrijf.
 • Er worden geen risico verhogende werkwijzen toegepast zoals bijv. aangelijnd werken of snijbranden (brandgevaarlijke werkzaamheden).
 • Toezichthouder liftdemontage niet permanent aanwezig.

(Is bij voorlichting en instructie en aanvang van de werkzaamheden aanwezig.)

(Houdt steekproefsgewijs toezicht, mede op risicovolle momenten)

Categorie 2
 • Alle gegevens van de liftinstallatie en aanverwante installaties zijn bekend.
 • Veiligheidsvoorzieningen van liftinstallatie zijn in bedrijf. Er worden risico verhogende werkwijze toegepast zoals bijv. aangelijnd werken of snijbranden (brandgevaarlijke werkzaamheden).
 • Toezichthouder liftdemontage maakt deel uit van de demontageploeg.

(Is bij voorlichting en instructie en uitvoering van de werkzaamheden aanwezig)

Categorie 3
 • Niet alle gegevens van de liftinstallatie zijn bekend.
 • (delen van) Veiligheidsvoorzieningen van de liftinstallatie zijn buiten bedrijf gesteld.
 • Er worden risico verhogende werkwijze toegepast zoals bijv. aangelijnd werken of snijbranden (brandgevaarlijke werkzaamheden).
 • Toezichthouder liftdemontage is onafhankelijk van de demontageploeg.

(Is bij voorlichting en instructie en uitvoering van de werkzaamheden aanwezig)

De naam van de toezichthouder liftdemontage en de wijze van toezicht wordt vastgelegd in het liftdemontageplan zodat alle betrokken partijen weten wat er van elkaar verwacht wordt. De wijze van toezicht dient afgestemd te worden met de V&G-coördinator uitvoeringsfase.

Toezichthouder liftdemontage
De toezichthouder liftdemontage houdt toezicht op de liftdemontagewerkzaamheden conform het opgestelde liftdemontageplan. De functie mag niet conflicteren met overige werkzaamheden.

Van de toezichthouder liftdemontage mag worden verwacht dat hij:

 • het liftdemontageplan kan beoordelen op veilige uitvoerbaarheid en de voorgeschreven demontagemethode in overeenstemming is met de situatie;
 • bekend is met relevante termen en begrippen in de liftdemontage;
 • bekend is met de verschillende typen liften, bijbehorende beveiligingssystemen en het gebruik hiervan;
 • bekend is met en kunnen toepassen van de voorschriften uit de demontagehandleidingen van liften;
 • bekend is met de gebruiksaanwijzingen van de te gebruiken arbeidsmiddelen (gereedschappen en hijsmiddelen) en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • weet welke eisen gesteld worden aan een veilige liftdemontage zoals onder andere genoemd in het liftdemontageplan;
 • weet welke eisen worden gesteld aan takels, persoonlijke valbeveiligingssystemen, bevestigingspunten (voor takels en PBM), elektrische systemen;
 • in staat is om op doelmatige wijze te communiceren over de werkwijze en de staat van de lift;
 • in staat is om te zorgen voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen in zijn directe omgeving (gedrag);
 • bij vermoeden van aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, zoals asbest, deze te herkennen;
 • communiceert met de V&G-coördinator uitvoeringsfase.