2. Definities en termen

Begrip of afkorting Betekenis
Adviseur Raadgever, drager van kennis over het domein liften, demontagewerkzaamheden en veiligheidskunde.
Beoordeling Een oordeel geven over bijv. de staat van de lift.
Bouwfase van een bouwwerk Fase waarin een bouwwerk zich bevindt zoals bedoeld in artikel 1.1 tweede lid, onder b, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Bouwplaats (Arbeidsomstandighedenbesluit) Elke (tijdelijke of mobiele) arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht waar onder: renovatie, reparatie, ontmantelingsloop, instandhouding, onderhoudswerkzaamheden, sanering, bouw, montage / demontage van geprefabriceerde elementen, inrichting of outillage en verbouwing.
Bouwwerk Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren
Bouwwerk (Arbeidsomstandighedenbesluit) Een civieltechnisch werk of bouwwerk dat tot stand wordt gebracht (zie ook ‘bouwplaats’).
Demonteren Het op een structurele en beheerste wijze uit elkaar nemen van een (lift)installatie waarbij de risico’s zo veel mogelijk aan de bron voorkomen worden.
Demontageplan Plan van aanpak om te komen tot een veilige demontage en waarin de werkwijze wordt beschreven.
Inspecteur Functionaris die aan de hand van checklijsten en instructies conform de normen keurings- en inspectiewerkzaamheden verricht.
Inspectie SZW De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel.
Keuring Onderzoek en beoordeling van een lift en vaststelling van de overeenstemming daarvan met de eisen van onderhavig schema middels documentencontrole, visuele inspectie op locatie en beproeving van de lift.
Lift

Lift als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van het Warenwetbesluit liften 2016:

een werktuig dat bepaalde stopplaatsen van gebouwen en bouwwerken bedient, met behulp van een kooi die langs vaste, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende leiders beweegt (> 0,15 m/s), en die bestemd is voor vervoer van:

  • personen,
  • personen en goederen,
  • uitsluitend goederen indien de kooi betreedbaar is, d.w.z. dat een persoon er zonder moeite kan binnen gaan, en uitgerust is met bedieningsorganen die in de kooi of binnen het bereik van een zich daarin bevindende persoon gesitueerd zijn.

Liften die een volstrekt vaste baan in de ruimte volgen, al bewegen zij niet langs leiders, vallen ook onder de toepassing van de richtlijn liften (bijvoorbeeld door schaarconstructie geleide liften).

(Vast opgestelde) lift als bedoeld in artikel 1a, lid 2 van het Warenwetbesluit machines.

Liftboek Het samenstel van documenten zoals beschreven in de vervaardigingsvoorschriften
Normen Breed gedragen set van afspraken over een bepaald onderwerp die als leidraad geldt waaraan betrokken partijen zich conformeren.
Opdrachtgever Degene die het initiatief neemt of degene die betaalt voor de demontage van een liftinstallatie of het bouwproces.
Opdrachtnemer Degene die (demontage)werkzaamheden aanneemt van de opdrachtgever.
Richtlijn Liften Europese Richtlijn Liften 2014/33/EU, Publicatieblad L 96/251 van 29.3.2014.
Slopen Slopen is het afbreken van een bouwwerk of installatie (of een gedeelte) daarvan wanneer de constructieve, maatschappelijke of economische levensduur teneinde is.
Toezicht houden Toezien op het naleven van instructies en voorschriften over het veilig en gezond uitvoeren van de werkzaamheden en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Toezichthouder liftdemontage Door de werkgever aangewezen persoon die toezicht houdt op het naleven van instructies en voorschriften over het veilig en gezond uitvoeren van de werkzaamheden en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
VG-dossier Dossier V&G beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico’s, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, inspectie/keuring en demontage/sloop van een gebouw/installatie.
Warenwetbesluit liften Nederlandse invulling van de Europese Richtlijn Liften met regelingen voor de gebruiksfase en keuring van liften, alsmede regelingen voor bestaande (oudere) liften.