11. Demontageplan

Om een liftdemontage op een veilige wijze uit te kunnen voeren is het van belang om vooraf een demontageplan op te stellen. In dit liftdemontageplan wordt concrete informatie gebundeld die van belang is tijdens de uitvoeringsfase zodat een eenduidige en veilige werkwijze gewaarborgd is. Een goed opgesteld liftdemontageplan is een prima hulpmiddel om voorlichting en instructie te geven aan de betrokken medewerkers. Een voorbeeld van een liftdemontageplan is opgenomen in bijlage 4.

Onderwerpen die minimaal aan de orde moeten komen in een liftdemontageplan zijn:

 • Algemene gegevens liftdemontage (adres, opdrachtgever en betrokken partijen incl. specifieke namen van de betrokken medewerkers).
 • Algemene beschrijving werkzaamheden.
 • Gebouwkenmerken (bouwkundig/constructief).
 • Specifieke informatie over te demonteren liften (type, gewichten enz.).
 • Specifieke informatie vanuit liftdemontage beoordeling.
 • Risico inventarisatie en –evaluatie (RIE) van de werkzaamheden inclusief risico’s voor en door de omgeving inclusief bijbehorend plan van aanpak.
 • Specifieke beschrijving van werkwijze (stap voor stap) incl. controlemomenten en verantwoordelijke hiervoor.
 • Specifieke omschrijving in te zetten hijs- en arbeidsmiddelen incl. eventuele bijzonderheden of te nemen maatregelen. Voorbeelden zijn de toepassing van snijbranders/ventilatie/PBM/brandblusmiddelen maar ook takels en (tijdelijke) ophangpunten.
 • Specifieke omschrijving te gebruiken PBM (onderdeel RIE).
 • Wijze van voorlichting/ instructie.
 • Wijze van toezicht.
 • Opslag en afvoer materialen.
 • Voorkomen milieuvervuiling.

Er zijn liftbedrijven die voor de door hun in het verleden geleverde liftinstallaties een liftdemontageplan hebben opgesteld. Als een dergelijk plan beschikbaar is dient dit ook gevolgd te worden waarbij rekening gehouden moet worden dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Het is dus van belang dat de partijen zich vooraf op de hoogte stellen van eventueel beschikbare informatie zoals bijv. het V&G-dossier van het gebouw.